top of page

KLANTENSERVICE

Bij de papiermakers willen we aanbieden

onze klanten een goede winkelervaring. Daarom zijn wij van mening dat ons winkelbeleid eerlijk en transparant moet zijn. Je vindt ze hier. Als u iets niet kunt vinden of iets niet duidelijk is. Aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen! 

PRIVACY & VEILIGHEID

Privacybeleid The Papermakers

https://www.thepapermakers.nl

Over ons privacybeleid

The Papermakers geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van The Papermakers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/12/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beveiligen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten bewaren), welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Online winkelsoftware

  

MijnWebshop

Onze webshop is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. MijnOnlineStore is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

 webhosting

 

ik-wolk

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 E-mail en mailinglijsten

  

ASEND

Onze website maakt gebruik van [AANBIEDER], een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van [PROVIDER]. [AANBIEDER] zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door [AANBIEDER]. [AANBIEDER] maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader informatie met derden te delen.

    iCloudi-cloud

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van iCloudi cloud. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. iCloudi cloud heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  Betalingsverwerkers

Wix-betalingen

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. [AANBIEDER] deelt persoonsgegevens en informatie over uw financiële positie met kredietbeoordelaars bij een aanvraag voor uitstel van betaling (kredietfaciliteit). Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van [AANBIEDER] waarvoor zij derden inschakelen. [AANBIEDER] bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Beoordelingen door Google

We verzamelen beoordelingen via het platform van [PROVIDER]. Als u een review achterlaat via [AANBIEDER] bent u verplicht uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. [AANBIEDER] deelt deze informatie met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. [AANBIEDER] publiceert ook uw naam en woonplaats op haar eigen website. In sommige gevallen kan [AANBIEDER] contact met u opnemen om uw recensie toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met [AANBIEDER]. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen om een review achter te laten. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het verlenen van de diensten, hiervoor hebben wij toestemming gegeven aan [AANBIEDER]. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [AANBIEDER] derden inschakelt.

  

 Verzending en logistiek door PostNL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

Facturering en boekhouding door Asend 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [AANBIEDER]. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. [AANBIEDER] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [AANBIEDER] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen via Etsy, Instagram en Facebook

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van [LEVERANCIER]. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt [AANBIEDER] uw bestelling en persoonsgegevens met ons. We gebruiken deze gegevens om je bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allemaal geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan The Papermakers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daar binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt tegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, bij een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten uitvoeren door een andere partij. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van The Papermakers. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en de verwerking daarna definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Koekjes

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens The Papermakers

Achterdijk 14B 1441 DH Purmerend Nederland T (062) 875-3741 E aline_mannes@icloud.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Aline Mannes

VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor op afstand communicatie;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

De papiermakers

Achterdijk 14B

 

1441 DH Purmerend

Nederland

 

t

Email_mannes@icloud.com

Kamer van Koophandel 76685535

btw-nummer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. manier op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg is kennis te nemen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is en conditie. is.

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die het origineel zo dicht mogelijk benadert.

 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod is gratis. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

 

de prijs inclusief belastingen;

 

eventuele verzendkosten;

 

de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 

of het herroepingsrecht van toepassing is;

 

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

 

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke gegevens deze voor de consument te raadplegen is;

 

de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

eventuele andere talen ​​waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten;

 

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een transactie van lange duur.

 

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

 

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 

 

In geval van een langdurige transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij het leveren van producten:

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel, zoals per e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft geretourneerd, is de aankoop een feit.

 

 

Bij het verlenen van diensten:

 

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, volgt de consument de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

 

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds retour is ontvangen door de webwinkelier of sluitend bewijs van volledige terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

In geval van schade aan het product door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

 

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

 

die snel kunnen bederven of verouderen;

 

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

voor losse kranten en tijdschriften;

 

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

 

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

 

met betrekking tot logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

over weddenschappen en loterijen.

 

 

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de verkeerde prijs te leveren.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.

 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.

 

De garantie is niet van toepassing indien:

 

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;

 

de gebrekkigheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

 

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

 

Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventueel genoemde voorwaarden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

annulering

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde aangaan met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.

 

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten sluiten:

 

te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of bepaalde periode;

 

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

 

 

 

verlenging

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument daartegen bezwaar maakt. dit verlengde contract. kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

 

Looptijd

 

Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument contact op te nemen met Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Check of deze webshop een doorlopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en zowel ondernemer als consument met deze bindende uitspraak instemmen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door de consument aan de desbetreffende commissie dienen te worden betaald. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

 

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat zij door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

BETAALMETHODES

- Creditcards / Debetkaarten
- PAYPAL

- Offline betalingen

bottom of page